CÁC CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU

Với dạng bài bác dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong những bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững các công thức kết cấu được liệt kê tiếp sau đây của 4Life English Center (chlanie.net) là hoàn toàn tự tin để cụ chắc đạt điểm cao trong số bài thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu

*
Cấu trúc viết lại câu thường gặp

1. Những kết cấu viết lại câu trong giờ Anh thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ Anh có những từ, nhiều từ chỉ tương phản (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, công ty chúng tôi vẫn liên tiếp học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, các từ chỉ lý do (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work. = Because of the rain, we can’t go to work.

(Vì trời mưa, cửa hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that với such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một bộ phim truyện nhàm ngán đến mức không có ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. Cho mức) dùng sửa chữa thay thế với cấu trúc too lớn (quá … tới cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Đôi giầy này quá nhỏ để anh ấy có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too to lớn (không thể) dùng thay thế sửa chữa với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat khổng lồ wear that dress. = Yuri is not thin enough to lớn wear that dress.

(Yuri quá khủng để mặc cái váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + khổng lồ V

Ví dụ: to lớn live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard to lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật khó khăn khi sống 1 mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi cần yếu đi ra ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu tất cả thì hiện nay tại hoàn thành phủ định quý phái thì vượt khứ đơn (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi đang không chạm mặt anh ấy kể từ lúc tôi còn là 1 trong những sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi đã không gặp gỡ Lucy kể từ khi cửa hàng chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại xong sang thì thừa khứ đơn (dùng chủ ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh and Hoai have been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sinh sống thì quá khứ đối chọi sang thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã chơi guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến khi Hoa làm xong mọi công việc, anh mới về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk to school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành đối chiếu nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không ở đâu khác trên trái đất hoàn toàn có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tớ không to bởi bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem bộ phim truyện này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển kết cấu started/began lịch sự thì bây giờ hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy đang học / đang học tiếng Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ không ra phía bên ngoài đi dạo?” cô nàng nói. = cô bé đề nghị ra phía bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sinh sống một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed lớn V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to bởi vì something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ước ao bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer và would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + bởi vì st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him. = I would rather stay at home than hang out with him.

Xem thêm:

(Tôi thích trong nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to sleep.

(Bố tôi đang tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = cha tôi sẽ tắt TV để shop chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để các bạn phải bực bội về điều này. = Không hữu dụng gì lúc bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong giờ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vị you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn tất cả biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vị sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã thống trị để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time do I think she loves me

(Không lúc nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu thương tôi)

3. Giải pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu vào một thời gian ngắn các bạn cần sưu tập và làm càng những mẫu câu càng tốt. Kế tiếp đọc đi hiểu lại nhằm thuộc lòng các kết cấu câu. Nên tuân theo 4 bước dưới đây để đạt được hiệu quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước và nỗ lực hiểu trọn vẹn ý của câu đó. Chăm chú đến số đông từ khóa, S cùng V. Phân tích cấu trúc được áp dụng ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ cho trước. Đưa ra ý tưởng viết lại câu áp dụng cách khác, cấu tạo khác mà vẫn duy trì được ý tốt nhất của câu cho trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: nhà ngữ và động từ mới, thì của câu mới, chú ý sự đổi khác của những cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm soát lỗi

4. Một số mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo khi làm bài tập viết lại câu trong giờ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong những bài tập giờ Anh thường thấy. Họ có một vài mẹo khi làm bài tập viết lại câu được không ít người học tập tiếng Anh áp dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ Anh khăng khăng nào đó tương đương về nghĩa với câu gốc.Chuyển trường đoản cú thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp sang trọng thể thức con gián tiếp.Về thì: đề xuất viết cùng thì với câu đã đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại đề xuất tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu trúc cần để ý là: câu bị động, nai lưng thuật, mong muốn ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi dứt phải không biến hóa nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới câu hỏi sử dụng các liên trường đoản cú như before, after giỏi for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam giới Dinh khổng lồ Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought khổng lồ be abroad.It takes four hours lớn drive from nam giới Dinh khổng lồ Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp những cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (chlanie.net) hy vọng để giúp đỡ bạn có thêm được không ít kiến thức xuất xắc và bửa ích. Chúc chúng ta đạt điểm cao trong các kỳ thi chuẩn bị tới!