CÔNG THỨC MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Mệnh đề quan liêu hệ là một trong chủ điểm quan trọng, cần nắm rõ trong học tiếng anh. Bài từ bây giờ chlanie.net Review sẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Công thức mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ giỏi có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để giải thích hợp rõ rộng về danh tự đứng trước nó.
Xét ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ tình dục

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ


1. WHO

- cai quản từ trong mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay ráng cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

- khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

- khi đi sau các đại từ bỏ bất định, đại từ lấp định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* các trường đúng theo không sử dụng that:

- vào mệnh đề dục tình không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ cài cho danh tự chỉ tín đồ hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu đến mệnh đề quan hệ trong giờ Anh chỉ lý do, thường cầm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường cố kỉnh cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Ninh Dương Lan Ngọc Tèo Em Sau 7 Năm Bây Giờ Ra Sao? Ninh Dương Lan Ngọc Tèo Em

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cố kỉnh cho trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các một số loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan lại hệ xác minh và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ không khẳng định và không dùng dấu phẩy chia cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- khi danh từ nhưng nó bửa nghĩa là một danh tự riêng

- khi danh từ mà nó bửa nghĩa là một tính từ cài (my, his, her, their)

- lúc danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan liêu hệ gồm giới tự thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh , bạn có thể bỏ những đại từ quan hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan lại hệ thống trị từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân tự (V-ing) hoặc thừa khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* ví như mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* trường hợp mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ mở đầu kết phù hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ: