KẸP TÓC TIẾNG ANH LÀ GÌ

She hadn"t bothered to pull her hair back, & there hadn"t been any hair elastics in her pockets or purse.

Bạn đang xem: Kẹp tóc tiếng anh là gì


She retrieved the hairpin that Atsumu threw away after being rejected by Meiko, & even wears it when she is alone.
Khi dọn ra giường, tôi search thấy sáu chiếc kẹp tóc, một son môi một bộ lông mi đưa và một chiếc que cocktail của câu lạc cỗ Stork.
When I was straightening up the couch, I found six hairpins, a lipstick a pair of false eyelashes & a swizzle stick from the Stork Club.
Điều này dẫn đến một số "miền" rất có thể nhận hiểu rằng của kết cấu bậc nhị như vòng kẹp tóc (hairpin loop), phình và vòng lặp nội cỗ (internal loop).
This leads to several recognizable "domains" of secondary structure like hairpin loops, bulges, and internal loops.
Chúng áp dụng một kết cấu "kẹp tóc" cho các chất phản nghịch ứng, làm cho khi dải nguồn vào kết nối, trình tự mới hé lộ nằm trên cùng phân tử tử thay vì giải tổng hợp.

Xem thêm:


These use a hairpin structure for the reactants, so that when the input đầu vào strand binds, the newly revealed sequence is on the same molecule rather than disassembling.
Byakuya mang đồng phục đội trưởng tiêu chuẩn chỉnh cùng với 1 miếng kẹp tóc màu trắng được call là kenseikan (tượng trưng cho cấp bậc cao tay của anh như là người mở đầu của gia tộc Kuchiki) cùng một mẫu khăn quàng trắng, Tsujishirō Kuroemon III.
Byakuya wears the standard captain uniform along with a white headpiece called a kenseikan (symbolizing his noble rank as the head of the Kuchiki family) và a trắng scarf made by the master weaver, Tsujishirō Kuroemon III.
Điều này triển khai được nhờ áp dụng những thứ liệu lúc đầu có cấu tạo "kẹp tóc"; bọn chúng tổng hợp thành hình dạng sau cùng trong một làm phản ứng bậc thác, theo một lẻ loi tự độc nhất vô nhị định(xem mục Bậc dịch rời dải ở trên).
This is done using starting materials which adopt a hairpin structure; these then assemble into the final conformation in a cascade reaction, in a specific order (see Strand displacement cascades below).
So Ma took a hairpin from her hair, and as she carefully slit the envelope she sat down lớn read the letter.
Cap must be stopped, for if Mary lost any more hairpins, her beautiful large knot of hair would come off.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M