Tiền thưởng tiếng anh là gì

Sẵn sàng du học – đều khái niệm như chi phí lương, chi phí thưởng, chi phí hoa hồng bao gồm nghĩa không giống nhau, chính vì vậy được thể hiện bởi những tự ngữ khác biệt trong tiếng Anh. đông đảo từ vựng cùng ví dụ sau đây sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn những khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền thưởng tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi làm việc, lương nói chung.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm quanh đó giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm không tính giờ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả định kỳ và hay theo tháng, đựơc quy định trong hòa hợp đồng lao động.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương các bạn một tháng bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê hay trả theo tuần, nhất là cho những quá trình làm thuê phổ thông, không nên qua bởi cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bốc vác được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền phụ cấp ăn trưa, xăng xe, đi lại, năng lượng điện thoại. Quanh đó ra, “allowance” còn được dùng làm chỉ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ thường cho nhỏ cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

Xem thêm:

Tôi nhận thấy tiền trợ cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoa hồng, tiền phần trăm lợi nhuận bán hàng.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng,“attendance bonus”là chi phí thưởng chuyên cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

Công ty tặng ngay thêm tiền thưởng năng suất làm việc cho chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền ngày tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ lúc Jenny ra đời chúng tôi ban đầu để dành riêng tiền trong tương lai con nhỏ bé học Đại học.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cung cấp thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

Các ông chủ đề nghị trả chi phí trợ cấp thôi việc sau khoản thời gian một nhân viên cấp dưới bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp