Từ dài nhất trong tiếng anh

Tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ quốc tế, ngữ điệu xóa nhòa mọi khoảng cách mà giờ đây hầu như người nào cũng biết. Mặc dù vậy bạn tất cả biết rằng bao hàm trường hợp quan trọng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh nhưng mà mỗi trường đoản cú của nó có tới hàng ngàn chữ!

Những tự này rất nặng nề phát âm, không chỉ so với những bạn học tiếng Anh mà lại còn với cả những người bạn dạng xứ nữa.

Bạn đang xem: Từ dài nhất trong tiếng anh

Hãy thuộc đếm ngược từ những từ "ngắn nhất" trong các 10 từ dài nhất của giờ Anh nhé!

10. HONORIFICABILITUDINITATIBUS (27 CHỮ CÁI)

*

"Love"s labour"s lost" - Shakespeare

Từ tất cả 27 chữ cái này được Shakespeare tạo ra trong tập phim hài của ông tên là "Love"s labour"s lost", với nghĩa là "vinh quang". Đây là một trong những từ tiếng Anh lâu năm nhất tất cả phụ âm và nguyên âm xen kẽ nhau.

9. ANTIDISESTABLISHMENTARIANISM (28 CHỮ CÁI)

Đây là từ tiếng Anh dài nhưng hợp lý và phải chăng nhất về cấu tạo từ, bao hàm có từ cội và đương nhiên là gần như tiền tố, hậu tố phù hợp. Trường đoản cú này nghĩa là phong trào hay hệ bốn tương chống đối việc tách biệt thánh địa và đơn vị nước, ví dụ như phong trào ra mắt ở Anh năm 1860.

8. FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION (29 CHỮ CÁI)

Từ này có gốc từ bỏ chữ Latin nghĩa đơn giản dễ dàng là "Coi việc nào đó là trung bình thường".

7. PSEUDOPSEUDOHYPOPARATHYROIDISM (30 CHỮ CÁI)


Đây là từ chăm ngành dùng làm chỉ một loại xôn xao di truyền.

Xem thêm:

6. SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS (34 CHỮ CÁI)

*

Quý cô Marry Poppin

Từ này được tạo ra bởi hai nhạc sỹ Richard với Robert Sherman trong bộ phim truyện nhạc kịch Mary Poppins. Vào phim cô Marry Poppin này nhận định rằng từ này nghĩa là "nói cái nào đó khi bạn không tồn tại gì để nói" (Something khổng lồ say when you have nothing khổng lồ say)

5. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANOCONIOSIS (45 CHỮ CÁI)

Cách hiểu từ "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"

Thuật ngữ này dùng làm chỉ một loại bệnh phổi gây ra bởi vết mờ do bụi Silic đioxyt. Từ này còn có chứa 45 ký tự và là từ nhiều năm nhất được xuất hiện thêm trong từ điển.

4. AEQUEOSALINOCALCALINOCERACEOALUMINOSOCUPREOVITRIOLIC (52 CHỮ CÁI)

*

Nhà cúng tu viện Bath chú ý từ sông Avon

Từ này được tạo nên bởi ts Edward Strother để trình bày vùng đại dương suối khoáng ở Bath (Thuộc nước Anh) chỉ trong một trường đoản cú duy nhất. Các thành phần riêng lẻ của từ khi tách ra đều phải có ý nghĩa, thứu tự là "không mặn, giàu canxi, sáp, có chứa nhôm với đồng, với cay độc".

3. LOPADO­­TEMACHO­­SELACHO­­GALEO­­KRANIO­­LEIPSANO­­DRIM­­HYPO­­TRIMMATO­­SILPHIO­­PARAO­­MELITO­­KATAKECHY­­MENO­­KICHL­­EPI­­KOSSYPHO­­PHATTO­­PERISTER­­ALEKTRYON­­OPTE­­KEPHALLIO­­KIGKLO­­PELEIO­­LAGOIO­­SIRAIO­­BAPHE­­TRAGANO­­PTERYGON (183 CHỮ CÁI)

*

Từ này là sự việc chuyển nghĩa của một từ bỏ ngữ do người sáng tác Hy Lạp Aristophanes sử dụng trong vở hài kịch Assemblywomen của ông. Đây là từ nhiều năm nhất xuất hiện trong văn học cùng ám chỉ một món ăn uống hư cấu. Món này được nén lại vày 17 thành phần bao hàm cá mập, nhân tình câu, mật ong với loại động vật khác.

2. METHIONYLGLUTAMINYLARGINYLTYROSY - LGLUTAMYLSERYLLEUCYLPHENYLALANYLALANYLGLUTAMINY - LLEUCYLLYSYLGLUTAMYLARGINYLLYSYLGLUTAMYLGLYCYLA - LANYLPHENYLALANYLVALYLPROLYPHENYLALANYLVALYTHRE - ONYLLEUCYLGLYCYLASPARTYLPROLYLGLYCYLISOLEUCYLG - LUTAMYLGLUTAMINYLSERYLLEUCYLLYSYLISOLEUCY -LASPARTYLTHREONYLLEUCYLISOLEUCYLGLUTAMY -LALANYLGLYCYLALANYLASPARTHLALANYLLEUCYLG - LUTAMYLLEUCYLGLYCYLISOLEUCYLPROLYLPHENYLALANYLSE - RYLASPARTYLPROLYLLEUCYLALANYLASPARTYLGLYCYLP - ROLYLTHREONYLISOLEUCYLGLUTAMINYLASPFRAGINYLAL - ANYLTHREONYLLEUCYLARFINYLALANYLPHENYLALANYLALANY - LALANYLGLYCYLVALYTHREONYLPROLYLALANYLGLUTAMINY - LCYSTEINYLPHENYLALANYLGLUTAMYLMETHIONYLLEUCY -LALANYLLEUOYLISOLEUCYLARGINYLGLUTAMINY -LLYSYHISTIDYLPROLYLTHREONYLISOLEUCYLPROLY -LISOLEUCYLGLYCYLLEUCYLMETHIONYLTYROSYLALANY - LASPARAGINYLLEUCYLVALYLPHENYLALANYLASPARAGINY - LLYSYGLYCYLISOLEUCYLASPARTYLGLUTAMYLPHENYLALANY - LTHROSYLALANYLGLUTAMINYLCSTEINYLGLUTAMYLLYSYLVA - LYLGLYCYLVALYLASPARTYLSERYLVALYLLEUCYLVALYLALNY - LASPARTYLVALYLPROLYLVALYLGLUTAMINYLGLUTAMYLSERY - LALANYLPROLYLPHENYLALANYLARGINYLGLUTAMINYLALANY - LALANYLLEUCYLARGINYLHISTIDYLASPARAGINYVALYLALANY - LPROLYLISOLEUCYLPROLYLISOLEUCYLPHENYLALANYLISOLEUCY - LPHENYLALANYLISOLEUCYLCYSTEINYLPROLYLPROLYLASPARTYLALANY - LASPARTYLASPARTYLASPARTYLLEUCYLLEUCYLARGINY -GLUTAMINYLISOLEUCYLALANYLSERYLTYROSYLGLYCY -LARGINYLGLYCYLTYROSYLTHREONYLTYROSYLLEUCYL -LEUCYLSERYLARGINYLALANYLGLYCYLVALYLTHREONY - LGLYCYLALANYLGLUTAMYLASPARAINYLARGINYLALANY - LALANYLLEUCYLPROLYLLEUCYLASPARAGINYLHISTIDY -LLEUCYLVALYLALANYLLYSYLLEUCYLLYSYLGLUTAMY -LTYROSYLASPARAGINYLALANYLALANYLPROLYLPRO -LYLLEUCYLGLUTAMINYLGLGYCYLPHENYLALANYLGLYCY - LISOLEUCYLSERYLALANYLPROLYLASPARTYLGLUTAMINY - LVALYLLYSYLALANYLALANYLISOLEUCYLASPARTYLALANY - LGLYCYLALANYLALANYLGLYCYLALANYLISOLEUCYLSERY - LGLYCYLSERYLALANYLISOLEUCYLVALYLLYSYLISOIEUCY - LISOLEUCYLGLUTAMYLGLUTAMINYLHISTIDYLASPARAGINY - LISOLEUCYLGLUTAMYLPROLYLGLUTAMYLLYSYLMETHIONYL - LEUCYLALANYLALANYLLEUCYLLYSYLVALYLPHENYLALANYL - CALYLGLUTAMINYLPROLYLMETHIONLYSYLALANYLALANYLT - HREONYLARGINYLSERINE (1913 CHỮ CÁI)

Với 1913 chữ cái thì đấy là từ nhiều năm nhất từng được xuất bạn dạng trong giờ Anh. Trường đoản cú này là tên gọi hóa học mang lại synthetase tryptophan (Một loại protein, chính xác hơn là một trong loại enzim) cùng với 267 axit amin. Và tất nhiên từ này trọn vẹn không thực tế để có thể sử dụng được.

1. METHIONYLTHREONYLTHREONYLGLUTAMINYLARGINYL...ISOLEUCINE (189.819 CHỮ CÁI)

*

Cấu sinh sản của thành phần Titin

Từ này gồm 189.819 kí tự, và chúng ta khó mà rất có thể viết hết bọn chúng ra được. Giả dụ viết hết ra thì chắn chắn nó vẫn trông y hệt như một quyển truyện ngắn vậy. Đây là tên gọi của nguyên tố chất hóa học Titin.